Кој може да регистрира .org.mk домен? Принт

  • 0

Според правилникот на МАРНЕТ http://marnet.mk/doc/pravilnik-mk-mkd.pdf за регистрација на домени.
Во Член 9 од П Р А В И Л Н И К за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД домен
е специфицирано кој може да ги регистрира т.е. да се појави како регистрант на .org.mk домен.

Член 9
Право да регистрираат терцијарен домен во секундарниот домен org.mk имаат:
непрофитни организации, здруженија на граѓани и фондации, политички партии, синдикати, јавни здравствени установи, фондови и друго, странски амбасади, непрофитни странски организаци на кои со меѓународен договор или согласно со закон им е допуштено да вршат непрофитна дејност.


Дали Ви помогна овој одговор?

« Назад